Photo

Χριστός Ανέστη - Ρωσική Rock Band "Shepherd" του Konstantin Timofeev

Tuesday, May 17, 2016

Ο Αντίχριστος - Αποσπάσματα από το νέο βιβλίο του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ


PAINTING LEAVES


Αποσπάσματα από το νέο βιβλίο

του

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

Ὁ ἀντίπαλος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ ἀντίλαλος τοῦ διαβόλου.

ΕΚΔ. ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ 2016

τηλ. επικοινωνίας & παραγγελιών

2108220542 – 6978461846

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Μέ συνοχή ψυχῆς πρέπει ὁ Χριστιανός νά προσεγγίζη τό θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου: θά βαδίζη σέ στενό μονοπάτι ἀνάμεσα σέ δύο γκρεμούς. Οὔτε πρέπει νά ἐφησυχάζη τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλλους —«δέν εἶναι τίποτε»—, οὔτε, ὅμως, καί νά τρομοκρατῆται καί νά τρομοκρατῆ —«ὅλα στήν ἐποχή μας εἶναι τοῦ Ἀντιχρίστου».

Δέν θά πρέπη νά μένη σέ εὐφυολογήματα τοῦ τύπου: «Τί τιμή δείχνει τό barcode τῆς ζέβρας;»(Ζ, 71) ἤ «ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ εἶναι τό 25,81, δηλ. ἡ τετραγωνική ρίζα τοῦ 666»(Ἀρκᾶς).

Θά πρέπη νά ξέρη ὅτι τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου δέν εἶναι σφράγισμα δοντιῶν, κάτι δηλ. τό ὠφέλιμο. Ἄν τό δεχθῆ οἰκειοθελῶς καί δέν τό ἀποπτύση θά καταλήξη στήν Κόλασι.

Ἀπό τήν ἄλλη δέν πρέπει νά παίζη τό παιχνίδι τοῦ ψευτοθόδωρου, νά λέη δηλ. κάθε λίγο καί λιγάκι ὅτι «αὐτό εἶναι τοῦ Ἀντιχρίστου· μήν τό πάρετε». Διότι, μέ τίς ἀλλεπάλληλες διαψεύσεις, ὅταν πραγματικά θά παρουσιασθῆ κάτι τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ κόσμος θά πῆ: «εἶναι σάν καί τίς ἄλλες φορές· θά τό ἐνστερνισθοῦμε καί θά τό παραλάβουμε» κι ἔτσι ὁ ἐκφοβιστής θά πάρη στό λαιμό του τόσες ψυχές.

Ἰδού καί μιά ὡραία σκέψι τοῦ Blaise Pascal: «Ὁ Μωϋσῆς προεῖπε τόν Ἰησοῦ Χριστό κι ἔδωσε ἐντολή νά Τόν ἀκολουθήσουν (Δευτ 18, 15). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός προεῖπε τόν Ἀντίχριστο κι ἀπαγόρευσε νά τόν ἀκολουθήσουν (Μθ 24, 23)»(BP, 347).

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, τί συλλέξαμε ἀπό τόν κῆπο τόσων καί τόσων Χριστιανῶν, ἀγαπητῶν στό Θεό, πού οὔτε κατά διάνοιαν δέν θά σκέπτονταν νά μᾶς ἐξαπατήσουν.

* * *

«Σύμφωνα μέ τό Samuel Huntington, καθηγητή τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς στό Ηarvard καί

Link: Καναδάς της καρδιάς μου - Η Ορθοδοξία στον Καναδά


Canada of my heart

Η Ορθοδοξία στον Καναδά

Καναδάς της καρδιά μου

The Missionaries - Mayan Orthodoxy


LATIN AMERICA OF MY HEART
The Missionaries

Mayan Orthodoxy

The Chakos Family

Fr. John and Presvytera Sandy serve as missionary specialists, a role that involves spending part of the year doing direct field work in Guatemala and part of the year in the United States, where they build awareness, speak on missions, and provide consultation. When in Guatemala, Fr. John serves as a teacher and guide for the communities and as the field leader for the missionary team. The first of the long-term missionaries to Guteamala, Fr. John has been serving in the communities since 2011. Pres. Sandy provides work opportunities to the Mayan women by training them in sewing and garment making. She has created Mayan Artisan Studios (MAS) to enable the women to sell vestments and liturgical adornments to customers abroad.

Jesse Brandow

Jesse is serving a two-year term of service in Guatemala where he lives in Nueva Concepcion on the Pacific Coast. Jesse uses his training as a seminary graduate to teach and preach in the parishes in the coastal area. He also provides liturgical guidance to the priests in this area, instructing them in how to perform services like baptism or proskomedia. While in Guatemala, Jesse also is continuing the online ministry that he began during his initial travels to Guatemala in 2012. Jesse created this website (Mayan Orthodoxy) for the joy and inspiration of the Church.

Archimandrite Juvenal Repass

Archimandrite Juvenal Repass is a priest and monastic of the Diocese of Alaska, Orthodox Church in America. He currently is traveling across the USA to raise support so that he can begin his two year term of service. When he arrives in Guatemala, Archimandrite Juvenal will draw on his years as a teacher at both St. Herman’s Seminary in Alaska and St. Tikhon’s Seminary in Pennsylvania to provide training and guidance in Orthodoxy for the people of Guatemala.

The Jackson Family

The Jackson family currently works in a Spanish speaking parish in Miami, FL. They plan to take trips to work in Guatemala intermittently as they continue serving their parish in Miami at the same time. Fr. Peter Jackson plans to work in the Mayan communities as a translation specialist, hoping to fill the crucial need for liturgical texts in the individual Mayan languages, as well as in Spanish. Matushka Styliana will use her life-long experience in parish ministry to provide support and training for the women in the Mayan communities.

JOIN A MISSION TEAM

How will you answer Christ’s call?

You are part of the team:

While not everyone is called to work directly in Guatemala, everyone is called to participate in Jesus Christ’s worldwide mission. To join a short-term mission team or do mission work in other fields, contact the Orthodox Christian Mission Center. If you cannot travel abroad, you still can answer Christ’s call by sending a missionary to the field. Answer that call today by making a commitment to support one of the missionaries on a regular, monthly basis. Click here to support the missionaries in Guatemala and Mexico.

“Should I come to Guatemala?”

The Mayan communities have very specific needs that require missionaries with theological training and fluency in Spanish. With those needs in mind, only very few should consider being directly involved in Guatemala and Mexico. But every single person can have a deep impact on this field by supporting the missionaries who are serving the Mayan communities.

[Photos of the Chakos family, Rucker family, and Jackson family are used with the permission of OCMC.]